There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts

Տեխնոլոգիական գործունեություն, ստեղծում ենք երկրաչափական պատկերներ. Ներկայացնում են Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանները։

Ալինա Մարզումանյանը և Արևելյան դպրոցի 5 տարեկաններն ներկայացնում են իրենց տեխնոլոգիական գործունեությունը։

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*